GEDRAGSCODE LICENTIEHOUDERS

De Gedragscode:

Een goede reputatie is van grote waarde. Om succesvol te zijn, moeten wij ons allen houden aan de hoogste gedragsnormen. We willen graag dat deze gedragscode meer is dan een lijst van uitspraken. Zij moet een praktische rol spelen in de dagelijkse uitvoering van onze werkzaamheden.

De Gedragscode van stichting Atlas Massage Groep beschrijft de gedragsnormen die iedere licentiehouder van onze stichting naleeft. De Gedragscode ondersteunt ook onze wijze van bestuur. De Stichting Atlas Massage Groep en de Beroepsvereniging voor Stoelmasseurs (BVS) beschouwen deze gedragscode als een handleiding. Zij stimuleren elkaar om volgens de kernwaarden, beginselen en goede praktijken te werken.

Artikel 1: integriteit

Integer zijn en respect tonen voor de mensen, organisaties en groepen in de samenleving waarmee je tijdens de uitvoering van je Atlas- en Atlas-Lumbaalmassage werkzaamheden mee in aanraking komt.

Artikel 2: positieve invloed

Je streeft ernaar een positieve invloed uit te oefenen op de samenleving tijdens en door middel van je Atlas- en Atlas-Lumbaalmassage werkzaamheden.

Artikel 3: de cliënt

Tijdens de Atlas- en Atlas-Lumbaalmassage staat de cliënt centraal. De masseur houdt bij een eerste kennismaking altijd een volledig intakegesprek, al of dan niet vastgelegd in een dossier.

Artikel 4: kernwaarden

De Atlas- en Atlas-Lumbaalmasseur neemt de volgende kernwaarde in acht: wederzijds respect, vertrouwen creëren en versterken, open communicatie.

Artikel 5: belangen

De belangen van de opdrachtgever (de cliënt en/of de opdrachtgever voor wie je werkt) wordt te allen tijde in acht genomen en gerespecteerd.

Artikel 6: terugkoppeling

De Atlas- en Atlas-Lumbaalmasseur zal algemene bevindingen en informatie terugkoppelen aan de klant/opdrachtgever wanneer dit noodzakelijk wordt geacht. Maar zal hierbij te allen tijde de wet betreffende de privacy van de cliënt respecteren.

Artikel 7: privacy

De Atlas- en Atlas-Lumbaalmasseur zal nimmer zonder toestemming van de cliënt gegevens openbaar maken of aan derden verstrekken en draagt er zorg voor dat de gegevens van de cliënt zorgvuldig, strikt vertrouwelijk en in een beveiligde omgeving bewaard worden. De privacywet is hierin leidend.

Reglement kwaliteitsregister

Bron:

De inhoud van deze gedragscode is door de sAMG overgenomen en onderstreept daarmee de gedragscode van de Beroepsvereniging voor Stoelmasseurs.

www.verenigingvoorstoelmasseurs.nl 

Reglement sAMG-beeldmerk