REGLEMENT sAMG BEELDMERK

sAMG-beeldmerk:

Het sAMG-beeldmerk mag alleen op social-media en de website van de licentiehouder worden geplaatst In alle andere gevallen mag het sAMG-beeldmerk uitsluitend door middel van aangeleverde bestanden en materialen door de stichting worden toegepast en verstrekt.

Zet dit logo op je website en link deze naar www.stichtingatlasmassagegroep.nl:

Definitie: Stichting AtlasMassageGroep, hierna te noemen sAMG. De Stichting AtlasMassageGroep beheert het Register voor gelicentieerde Atlas- en/of Lumbaalmasseurs van sAMG.

In het Register voor licentiehouders staan rechtspersonen vermeld die tijdens de jaarlijkse herhalingsles aan alle kwaliteitseisen van de stichting voldoen. Voor alle licentiehouders is een sAMG-beeldmerk beschikbaar.

Artikel 1: Begripsbepalingen 

In dit reglement wordt verstaan onder:

 1. De Stichting: de Stichting AtlasMassageGroep, gevestigd te Hierden;
 2. Register: het Register voor gelicentieerde Atlas- en/of Lumbaalmasseurs van sAMG;
 3. Licentiehouders: rechtspersonen die de jaarlijkse herhalingsles hebben gevolgd en die daardoor als gelicentieerde Atlas- en/of Lumbaalmasseur zijn opgenomen in het Register voor licentiehouders;
 4. sAMG-beeldmerk: het logo van sAMG in zijn geheel of onderdelen daarvan en het herkenbare muurbordje van sAMG waarmee licentiehouders vermelding in het Register voor licentiehouders op de website van sAMG aangeven.  Bijlage 1 van dit reglement geeft een beschrijving van dit beeldmerk.

Artikel 2: Gebruik sAMG-beeldmerk

 1. Licentiehouders die staan ingeschreven in het Register voor gelicentieerde Atlas- en/of Atlas-Lumbaalmasseurs mogen op een niet misleidende wijze het sAMG-beeldmerk voeren gedurende de periode dat zij zijn opgenomen in het Register voor licentiehouders.
 2. Het sAMG-beeldmerk mag alleen worden gevoerd door  rechtspersonen die daadwerkelijk gelicentieerd zijn door sAMG.
 3. Licentiehouders zijn niet bevoegd het recht tot gebruik van het sAMG-beeldmerk aan een derde over te dragen of aan een derde eigenhandig licentie hierop te verlenen.
 4. Licentiehouders zijn niet bevoegd, zonder toestemming van de stichting het sAMG-beeldmerk (of delen daarvan) te kopiëren, af te drukken of op enigerlei wijze te vermenigvuldigen of te delen.
 5. Teksten en reclame-uitingen e.d. van de stichting omtrent de Atlas- en Atlas-Lumbaalmassage mogen, uitsluitend door licentiehouders en gedurende de periode dat er licentie is verleent, gekopieerd worden voor o.a. het plaatsen op multi-media en de eigen website, mits deze is voorzien van bronvermelding, in dit geval de stichting AtlasMassageGroep.

Artikel 3: Doorhalen registratie in het Register van gelicentieerde Atlasmasseurs

 1. Indien de vermelding van een licentiehouder uit het Register voor licentiehouders is gehaald, dient de betreffende licentiehouder onmiddellijk te stoppen met het voeren op welke manier dan ook van het sAMG-beeldmerk, op straffe van artikel 5 van dit reglement.
 2. De licentiehouder van wie het recht ingevolge het in het eerste lid van dit artikel bepaalde eindigt, heeft geen recht op enige vergoeding van schade doordat materiaal voorzien van het sAMG-beeldmerk niet meer mag worden gebruikt en/of moet worden aangepast.

Artikel 4: Misbruik beeldmerk

 1. Het gebruik van het sAMG-beeldmerk door rechtspersonen die niet staan geregistreerd in het Register voor licentiehouders, wordt als misbruik aangemerkt.
 2. Foutief of misleidend gebruik van het sAMG-beeldmerk wordt eveneens als misbruik aangemerkt.
 3. Licentiehouders van sAMG zijn verplicht iedere inbreuk op het sAMG-beeldmerk die hun ter kennis komt mede te delen aan de stichting.

Artikel 5: Dwangsom

 1. Een rechtspersoon waarbij de registratie in het Register voor licentiehouders is doorgehaald, is conform artikel 3 verplicht per direct te stoppen met het voeren van het sAMG-beeldmerk en dient binnen 48 uur na de kennisgeving van de doorhaling alle uitingen van het sAMG-beeldmerk (o.a. op website, reclame en het muurbordje) te hebben verwijderd.
 2. Een licentiehouder waarbij de registratie in het Register voor licentiehouders is doorgehaald, is verplicht om te zorgen dat het sAMG-muurbordje binnen 5 dagen naar de stichting wordt teruggestuurd.
 3. De betreffende rechtspersoon dient op straffe van een dwangsom van € 50,- per dag per overtreding uitvoering te geven aan het bepaalde in het eerste en tweede lid van dit artikel.
 4. Ieder gebruik van het sAMG-beeldmerk wordt, in het kader van het in het eerste en tweede lid van dit artikel bepaalde, gezien als een aparte overtreding.
 5. De Stichting kan juridische maatregelen nemen om het gestelde in eerste en tweede lid van dit artikel af te dwingen. De hiervoor te maken kosten komen geheel voor rekening van de in gebreke gebleven rechtspersoon.
 6. Indien door of binnen een holding waar een rechtspersoon onder valt, ten onrechte gebruik wordt gemaakt van het sAMG-beeldmerk, kan de stichting de in lid 2 genoemde dwangsom opleggen aan de betreffende rechtspersoon. Indien geen gehoor wordt gegeven aan de oproep van de Stichting het oneigenlijk gebruik van het sAMG-beeldmerk te stoppen, kan de Stichting de registratie van de licentiehouder zonder voorafgaande kennisgeving doorhalen.

Artikel 6: Inwerkingtreding

 1. Het bestuur van de Stichting AtlasMassageGroep is te allen tijde bevoegd dit reglement te wijzigen.
 2. Dit reglement treedt met onmiddellijke ingang, dus vanaf bovenstaande datum, in werking en is vastgesteld door het bestuur van de stichting AtlasMassageGroep.
 3. Alle voorgaande versies van het reglement Stichting AtlasMassageGroep-beeldmerk komen door deze laatste versie te vervallen.

Gedragscode Licentiehouders

REGLEMENT STICHTING ATLASMASSAGEGROEP-Beeldmerk
is vastgesteld door het bestuur
op 01-04-2018.
versie 02

Reglement kwaliteitsregister