REGLEMENT LICENTIEHOUDERS

Artikel 1 : Definitie

1.1. Algemeen

 1. Om haar doel te bereiken beheert de stichting het kwaliteitsregister voor Atlas- en Atlas-Lumbaalmasseurs.
 2. De stichting geeft licenties uit aan cursisten van BackBalance-Nederland en licentiehouders die in het bezit zijn van een geldig diploma van opleidingscentrum BackBalance-Nederland.
 3. De licentiehouders die vermeld staan in het kwaliteitsregister op de website van de stichting vormen samen het landelijke netwerk van Atlasmasseurs en Atlas-Lumbaalmasseurs.
 4. De licentiehouders werken als zelfstandig ondernemer en werken nooit in opdracht of zijn in dienst van de stichting en zijn voorts op geen enkele wijze verbonden aan de stichting, anders dan een vermelding in het kwaliteitsregister.

Artikel 2 : Licentie

2.1. Definitie licentie

 1. Een licentie wordt tijdens een herhalingscursus gratis verstrekt. Dat betekent niet dat men lid is van de stichting, want een stichting kent geen leden.
 2. Een licentie betekent uitsluitend dat men, onder strikte voorwaarden, kan worden opgenomen in het kwaliteitsregister.
 3. Elke nieuwe licentie vervangt de voorgaande licentie. Dat betekent bijvoorbeeld dat de licentie Atlasmassage vervalt bij het opnieuw uitreiken van de licentie Atlasmassage en de licentie Atlas-Lumbaalmassage vervalt bij het opnieuw uitreiken van de licentie Atlas-Lumbaalmassage.
 4. Een herhalingscursus bij BackBalance-Nederland kan meerdere keren per jaar worden gevolgd, waarbij de licentie opnieuw met 12 maanden zal worden verlengd.
 5. Uitgesloten is deelname aan een andere herhalingscursus dan waar de geldige licentie voor is afgegeven.

 2.2. Voorwaarden licentie

 1. De licentiehouder neemt actief deel aan het landelijke netwerk van Atlasmasseurs en Atlas-Lumbaalmasseurs.
 2. Wijzigingen worden zo spoedig mogelijk aan de stichting doorgegeven, zodat het kwaliteitsregister up-to-date blijft.
 3. De Atlas- of Atlas-Lumbaalmassage wordt in beginsel, op verzoek van de cliënt, uitgevoerd zoals deze tijdens de opleiding en herhalingslessen zijn aangeleerd. Dit geldt voornamelijk voor cliënten die zich via het kwaliteitsregister hebben aangemeld of zijn doorgestuurd. Het staat de licentiehouder vervolgens vrij om daarnaast een eventuele eigen behandeling aan te bevelen of een combinatie daarvan.
 4. De licentiehouder plaatst op de pagina van de eigen website waar de Atlasmassage of Atlas-Lumbaalmassage wordt aangeboden een link naar de website van de stichting Atlasmassagegroep, waarop door de stichting een re-link in het kwaliteitsregister wordt geplaatst;
 5. De licentiehouder heeft kennis genomen van- en voldoet onvoorwaardelijk aan het reglement Reglement sAMG-beeldmerk o.a. te vinden achterop de licentie.
 6. De licentiehouder heeft kennis genomen van- en voldoet onvoorwaardelijk aan de gedragscode licentiehouders;

 2.3. Geldigheid licentie

 1. De geldigheid van de licentie eindigt op de datum van de herhalingsles in de maand die op de licentie vermeld staat. Bijvoorbeeld: op de licentie staat ‘geldig t/m januari’. Als de herhalingsles op 27 januari wordt gehouden, dan eindigt de geldigheid dus ook op 27 januari.
 2. Opzegging geschiedt uitsluitend schriftelijk of per mail.
 3. Na opzegging dienen alle reclame uitingen, het logo, de uitstraling en de kleurstelling etc. die met de stichting en de Atlasmassage of Atlas-Lumbaalmassage in verband gebracht kunnen worden, in de breedste zin van het woord en conform het reglement sAMG-beeldmerk, onmiddellijk te worden verwijderd.
 4. Een licentie kan na het verstrijken van de geldigheid, in overleg met het bestuur, alsnog opnieuw worden aangevraagd. Over het al of dan niet toekennen van een nieuwe licentie beslist het bestuur.

Artikel 3 : Kwaliteitsregister

3.1. Vermelding in het kwaliteitsregister

 1. Na het afronden van de opleiding Atlas- en/of Lumbaalmassage bij opleidingscentrum BackBalance-Nederland ontvangt de cursist een licentie van de stichting en wordt, zonder extra kosten, automatisch voor een periode van drie maanden, vermeld in het kwaliteitsregister van de stichting AtlasMassageGroep.
 2. De vermelding in het kwaliteitsregister kan steeds met maximaal een jaar worden verlengt, mits minimaal 1 keer per jaar wordt deelgenomen aan de jaarlijkse herhalingscursus van BackBalance-Nederland.
 3. Indien tijdens de jaarlijkse herhalingscursus niet aan de kwaliteitseisen wordt voldaan, zal overleg plaatsvinden over de mogelijkheden om hem/haar alsnog -eventueel op een later tijdstip- aan de kwaliteitseisen te laten voldoen.

3.2. Aanspraak op het kwaliteitsregister

 1. Opname in het kwaliteitsregister is onder voorbehoud van goedkeuring door het bestuur en mits volledig aan dit reglement voor licentiehouders is voldaan.
 2. Indien het bestuur het nodig acht, kan een vermelding in het kwaliteitsregister, zonder opgave van redenen, te allen tijde geweigerd, aangepast of verwijderd worden, ongeacht de geldigheidsduur van een licentie.

Artikel 4 : Aansprakelijkheid 

4.1. De licentiehouder:

 1. dient zelf afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van bedrijfsaansprakelijkheid;
 2. vrijwaart de stichting AMG voor aansprakelijkheid en/of vorderingen van derden te zake schade in verband met onjuist handelen, nalatigheid of het onjuist verstrekken van informatie aan de stichting en/of derden door de licentiehouder;
 3. vrijwaart de stichting AMG voor aansprakelijkheid voor schade die de licentiehouder of cliënt mocht lijden als gevolg van het uitoefenen van de Atlasmassage of Atlas-Lumbaalmassage, voor welke de stichting AMG niet op grond van deze voorwaarden aansprakelijk is;

Artikel 5 : Royement 

 1. Een licentiehouder kan geroyeerd worden, als hij/zij door onbehoorlijk gedrag schade voor de stichting heeft veroorzaakt dan wel zou hebben veroorzaakt en hij/zij daarover een ernstig verwijt kan worden gemaakt.
 2. Een licentiehouder kan geroyeerd worden, als hij/zij zich niet houdt aan de plichten, zoals genoemd in dit reglement, of zich onttrekt aan het advies van het bestuur.
 3. Een licentiehouder die geroyeerd is dient onmiddellijk te voldoen aan de punten die worden genoemd in het reglement sAMG-beeldmerk

Artikel 6 : Slotbepaling

 1. In gevallen waarin dit document niet voorziet of indien een situatie daarom vraagt beslist het bestuur binnen het wettelijke kader.
 2. Aan een vermelding in het kwaliteitsregister of een geldige licentie kunnen, zonder enig voorbehoud, op geen enkele manier rechten worden ontleent. Het toekennen van een licentie en/of vermelding in het kwaliteitsregister zijn uitsluitend voorbehouden aan het bestuur.
 3. Wijzigingen van dit reglement is te allen tijde en op elk moment voorbehouden aan het bestuur.
 4. Dit reglement treedt met onmiddellijke ingang, dus vanaf bovenstaande datum, in werking en is vastgesteld door het bestuur van de stichting AtlasMassageGroep.
 5. Alle voorgaande versies van het reglement voor Licentiehouders komen door deze laatste versie te vervallen.

Gedragscode licentiehouders

Het Reglement voor licentiehouders van de Stichting Atlas Massage Groep
is vastgesteld door het bestuur
op 01-12-2019
versie 04

Reglement sAMG-beeldmerk