Reglement licentiehouders

Het Reglement voor licentiehouders van de Stichting Atlas Massage Groep

Vastgesteld door het bestuur van sAMG per 01-08-2019

sAMG versie 03. 

 

 

Om haar doel te bereiken geeft de stichting licenties uit om de Atlasmassage of de Atlas-Lumbaalmassage te mogen uitvoeren. De licentiehouders die vermeld staan in het kwaliteitsregister op de website van onze stichting vormen samen het landelijke netwerk van Atlasmasseurs en Atlas-Lumbaalmasseurs.

  

 

1. Criteria Licentiehouder

Een licentie betekent niet dat men lid is van de stichting. Er kunnen dan ook op geen enkele manier rechten aan de licentie worden ontleent. Over het al of dan niet verlenen van de privileges zoals omschreven in artikel 1.3 beslist het bestuur.

Elke nieuwe licentie vervangt de voorgaande licentie. Dat betekent bijvoorbeeld dat de licentie Atlasmassage vervalt bij het uitreiken van de licentie Atlas-Lumbaalmassage. Maar ook als men de herhalingsles meerdere keren per jaar volgt, vervalt de oude licentie en wordt een nieuwe licentie voor de volgende twaalf maanden uitgereikt.

Om in aanmerking te komen voor een licentie en de daarbij behorende privileges dienen zij aan een aantal criteria te voldoen, zoals in dit reglement 1.1. en 1.2. beschreven;

 

 

1.1 Inschrijving

 

De licentiehouder: 

 • wordt zonder extra kosten automatisch, voor een periode van drie maanden, licentiehouder van de stichting nadat de opleiding Atlasmassage of Atlas-Lumbaalmassage bij BackBalance-Nederland is afgerond. De duur van de licentie is evenredig aan de geldigheid van het afgegeven licentie-certificaat;
 • de geldigheid van de licentie kan steeds met maximaal een jaar worden verlengt, mits aan de kwaliteitseisen tijdens de jaarlijkse herhalingsles wordt voldaan.
 • indien tijdens de jaarlijkse herhaling niet aan de kwaliteitseisen wordt voldaan, zal met de betreffende licentiehouder overleg plaatsvinden over de mogelijkheden om hem/haar alsnog -eventueel op een later tijdstip- aan de kwaliteitseisen te laten voldoen.

 

 

1.2  Voorwaarden voor verstrekking van de licentie

 

De licentiehouder:  

 • neemt actief deel aan het landelijke netwerk van Atlasmasseurs en Atlas-Lumbaalmasseurs;
 • is bereid om de Atlas- of Atlas-Lumbaalmassage uit te voeren, zoals deze tijdens de opleiding is aangeleerd;
 • neemt minimaal 1 keer per jaar deel aan een herhalingsles Atlasmassage of Atlas-Lumbaalmassage. De kosten van de herhalingsles komen geheel ten goede aan de stichting. (dit houdt geen lidmaatschap in!)
 • Indien men het certificaat laat verlopen zonder aan de jaarlijkse herhalingsles te hebben deelgenomen zal de licentie worden ingetrokken, omdat de kwaliteit van de behandeling niet kan worden gegarandeerd.
 • plaatst op de pagina van de eigen website waar de Atlasmassage of Atlas-Lumbaalmassage wordt aangeboden een link naar de website van de stichting Atlasmassagegroep.
 • teksten die worden overgenomen van de stichting of BB-N, worden voorzien van de bronvermelding.

 

 

1.3 Privileges 

 

Mits volledig aan artikel 1.1 en 1.2 van dit reglement is voldaan geniet de licentiehouder de volgende privileges:

 • deelname aan het landelijk netwerk van Atlasmasseurs en Atlas-Lumbaalmasseurs;
 • een uitgebreide (bedrijfs-)naamsvermelding in het kwaliteitsregister op de website van de stichting, mits aan 1.2.e wordt voldaan;
 • ondersteuning m.b.t. de Atlas- en/of Lumbaalmassage, evenals het volgen van herhalingslessen, al of dan niet tegen betaling;
 • doorverwijzing van- en naar een licentiehouder uit het kwaliteitsregister van Atlasmasseurs en Atlas-Lumbaalmasseurs;
 • gebruik van de, door de stichting beschikbaar gestelde promotie/reclamematerialen, al of dan niet tegen betaling, zoals kant- en klaar te bestellen drukwerk met eigen naamsvermelding, mits aan het reglement sAMG-beeldmerk wordt voldaan;
 • kortingen die door de stichting met leveranciers zijn afgesproken;

  

   

2. Aansprakelijkheid 

 

De licentiehouder:

 • vrijwaart de stichting AMG voor aansprakelijkheid voor vorderingen van derden te zake schade in verband met handelen of nalaten door de licentiehouder;
 • dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade;
 • vrijwaart de stichting AMG voor aansprakelijkheid voor schade die de licentiehouder mocht lijden als gevolg van het uitoefenen van de Atlasmassage of Atlas-Lumbaalmassage, voor welke de stichting AMG niet op grond van deze voorwaarden aansprakelijk is;
 • neemt i.v.m. copyright kennis van het reglement sAMG-beeldmerk die achterop de licentie vermeld staat.

 

 

3. Opzegging 

 • De licentie loopt gelijk met de geldigheidsduur van het certificaat die is afgegeven tijdens de jaarlijkse herhalingsles.
 • Tussentijdse opzegging van de licentie geschiedt schriftelijk via e-mail of per post.
 • Na beëindiging van de licentie dient het muurbordje, conform het reglement sAMG-beeldmerk,  binnen vijf dagen ingeleverd te zijn.
 • Na opzegging dienen alle reclame uitingen, het logo, de uitstraling en de kleurstelling etc. die met de stichting en de Atlasmassage of Atlas-Lumbaalmassage  in verband gebracht kunnen worden, in de breedste zin van het woord en conform het reglement sAMG-beeldmerk, onmiddellijk te worden verwijderd.
 • Alle privileges, genoemd in artikel 1 van dit document komen na opzegging direct te vervallen en de toestemming als bedoeld in artikel 2 wordt ingetrokken.

  

  

4. Royement 

 • Een licentiehouder kan geroyeerd worden, als hij/zij door onbehoorlijk gedrag schade voor de stichting heeft veroorzaakt dan wel zou hebben veroorzaakt en hij/zij daarover een ernstig verwijt kan worden gemaakt.
 • Een licentiehouder kan geroyeerd worden, als hij/zij zich niet houdt aan de plichten, zoals genoemd in artikel 1 en 2 van dit reglement, of zich onttrekt aan het advies van het bestuur en/of de Raad van Advies.
 • Een licentiehouder die geroyeerd is dient onmiddellijk te voldoen aan de punten die worden genoemd in het reglement sAMG-beeldmerk.

  

 

5. Klachten 

   

In geval van een klacht of als men het oneens is met een beslissing van het bestuur of anderzijds, kan men zich wenden tot de Raad van Advies. De daaruit voortvloeiende advies zal het bestuur als bindend beschouwen.

 

 

6. Slotbepaling  

 • In gevallen waarin dit document niet voorziet of indien een situatie daarom vraagt beslist het bestuur binnen het wettelijke kader. Wijzigingen van dit reglement is te allen tijde en op elk moment voorbehouden aan het bestuur.
 • Dit reglement treedt met onmiddellijke ingang, dus vanaf bovenstaande datum, in werking en is vastgesteld door het bestuur van de stichting AtlasMassageGroep.
 • Alle voorgaande versies van het reglement voor Licentiehouders komen door deze laatste versie te vervallen.

Aangesloten bij de:

Activiteitenagenda 2019:

 • 11 augustus 2019: Informatiemiddag voor beroepsbeoefenaars in opleidingscentrum BackBalance-Nederland
 • 21 en 22 september 2019: Paranormaal Alternatief Rijswijk
 • 29 september 2019: Informatiemiddag voor beroepsbeoefenaars in Someren
 • 20 november 2019: BvS  Informatiedag Atlasmassage.
 • 23 en 24 november 2019: Paranormaal Alternatief Rijswijk
 • medio december 2019: kerstbrunch (voor licentiehouders en familie)
 • 2020: Massage en complementair vakbeurs Hoevelaken

Steun ons en deel onze website:HansBoerhof: oprichter stichting AtlasMassageGroep en hoofddocent van BackBalance-NL
HansBoerhof: oprichter stichting AtlasMassageGroep en hoofddocent van BackBalance-NL

Uitsluiting:

De stichting Atlas Massage Groep heeft statutair enkel als doel om een landelijk netwerk van Atlasmasseurs te bevorderen en in stand te houden. De kwaliteit van de Atlasmassage wordt gewaarborgd door middel van een jaarlijkse kwaliteitstoetsing en certificering van haar licentiehouders.

Al onze licentiehouders zijn echter zelfstandige ondernemers en geheel verantwoordelijk voor hun eigen bedrijfsvoering en handelen. De stichting Atlas Massage Groep kan om die reden nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de werkwijze van haar licentiehouders en de daaruit voortvloeiende positieve of negatieve resultaten, in de ruimste zin van het woord. In het geval van klachten, van welke aard dan ook, dient u zich daarom uitsluitend te wenden tot degene die u heeft behandeld.