Reglement Raad van Advies


Reglement Raad van Advies, stichting Atlas Massage Groep

Vastgesteld door het bestuur van sAMG op 19-04-2019

versie 03.

 

 

Inleiding

 

Dit Reglement is vastgesteld door het bestuur van de stichting Atlas Massage Groep en bevat definities en nadere regels betreffende het functioneren van de Raad van Advies. Het doel van het reglement is de reikwijdte en bevoegdheden van de Raad van Advies en de wederzijdse verwachtingen te verhelderen voor direct en indirect betrokkenen.

 

 

 

Artikel 1: Vaststelling en reikwijdte Reglement

 

Definities:

 • “Atlas Massage Groep”: De stichting Atlas Massage Groep;
 • “bestuur”: het bestuur van de stichting Atlas Massage Groep zijnde de natuurlijke personen die de statutaire bestuurders vertegenwoordigen;
 • “lid” of “leden”: natuurlijke personen die door het bestuur zijn aangesteld als lid van de Raad van Advies.

Reglement:

 • Het reglement wordt vastgesteld door het bestuur.
 • Het reglement kan door het bestuur worden gewijzigd. De Raad van Advies heeft hierbij een adviserende stem en kan voorstellen doen, maar is niet bindend.
 • Het reglement geeft de regels met betrekking tot aangelegenheden van de Raad van Advies.
 • De regels dienen door de Raad van Advies zowel als college, als door de individuele leden te worden nageleefd.
 • Aan ieder lid zal door het bestuur een afschrift van de statuten van de stichting Atlas Massage Groep, het beleidsplan en van het huishoudelijk reglement worden uitgereikt.

 

 

Artikel 2: Taken en bevoegdheden

 • Het bestuur voorziet de leden gevraagd en ongevraagd van relevante informatie aangaande het reilen en zeilen van de stichting Atlas Massage Groep en de maatschappelijke concepten.
 • De Raad van Advies geeft het bestuur gevraagd en ongevraagd advies.
 • Het advies strekt zich uit over de doelstelling van de stichting Atlas Massage Groep, de invulling van het de bevordering, ontwikkeling en implementatie van de maatschappelijke concepten, in de ruimste zin van het woord.
 • De Raad van Advies functioneert tevens als klankbord voor het bestuur.

 

De leden van de RvA worden aangemoedigd zich ongevraagd of op verzoek van het bestuur in te zetten voor:

 • het vinden en aantrekken van sponsors en donateurs van de stichting Atlas Massage Groep;
 • het inzetten van persoonlijke netwerken ten behoeve van de doelstelling en (groei van) de Atlas Massage Groep;
 • het promoten van de stichting Atlas Massage Groep en haar doelstelling.

 

 

Artikel 3: Voordracht en benoeming van de leden van een Raad van Advies

 • Nieuwe leden van de Raad van Advies kunnen worden voorgedragen door het bestuur en/of door (leden van) de Raad van Advies.
 • De benoeming van een lid geschiedt door het bestuur, eventueel in overleg met de zittende leden van de Raad van Advies.
 • Een lid wordt door het bestuur aangesteld voor onbepaalde tijd en kan te allen tijde door het bestuur weer worden ontbonden.
 • Een bestuurslid kan niet tegelijkertijd lid zijn van de Raad van Advies.
 • Maximaal bestaat de Raad van Advies uit vijf (5) leden.

 

 

Artikel 4: Profiel van een lid van de Raad van Advies

 

Bij de samenstelling van de Raad van Advies zal rekening worden gehouden met onderstaand profiel:

 • Een lid van de Raad van Advies heeft affiniteit met het de doelstelling van de stichting Atlas Massage Groep zoals weergegeven in het beleidsplan en onderschrijft dit.
 • Het lid is bereid kennis te nemen van het beleid van de stichting Atlas Massage Groep en de lopende zaken.
 • Het lid is in staat voldoende tijd vrij te maken voor een adequate invulling van het lidmaatschap.
 • Het lid beschikt bij voorkeur over een aantoonbaar relevant (relatie)netwerk, bestuurservaring en/of kennis en ervaring op de terreinen waar de stichting Atlas Massage Groep actief is.
 • Het lid is bereid zijn/haar kennis en ervaring belangeloos en onbezoldigd in te zetten ten behoeve van de doelstelling van de stichting Atlas Massage Groep en haar concepten.
 • Geen lid kan zijn een persoon met een tegenstrijdig belang met de stichting Atlas Massage Groep, één van de andere leden van de Raad van Advies dan wel in wiens geval belangenverstrengeling een risico vormt.

 

 

Artikel 5: Functieverdeling

 • De Raad van Advies heeft tijdens de vergaderingen een bestuurslid van de stichting als voorzitter, waarbij het bestuurslid verantwoordelijk is en beslist, eventueel met inachtneming van het -niet bindend- advies van de Raad van Advies.
 • Zowel het bestuur als de Raad van Advies kan uit haar midden één of meer commissies instellen die belast is/zijn met specifieke taken. 

 

 

Artikel 6: Vergaderingen, agenda en adviezen

 • Het bestuur stelt samen met de Raad van Advies een vergaderschema op. De Raad van Advies overlegt zo vaak als de leden dat noodzakelijk achten. De vergaderfrequentie hangt af van de behoefte van het bestuur of de Raad van Advies.
 • Het bestuur is bevoegd een extra vergadering uit te schrijven indien bijzondere omstandigheden dit rechtvaardigen. Dit kan tevens op verzoek van (de leden van) de Raad van Advies.
 • Het bestuur is bevoegd om een vergadering, al of dan niet op verzoek van de RvA, te verplaatsen of te annuleren.
 • Aan alle vergaderingen neemt de voorzitter van het bestuur deel.
 • De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur.
 • De agenda’s van de vergaderingen worden door het bestuur in overleg met de Raad van Advies opgesteld.
 • Een extra vergadering kan bij het bestuur worden aangevraagd door minimaal twee leden van de Raad van Advies en in overleg met de overige leden.
 • De oproep voor een vergadering geschiedt door het bestuur.
 • Van de vergadering worden uitgebrachte adviezen en actiepunten bijgehouden en aan de deelnemers ter informatie toegezonden.
 • Alle adviezen door de RvA worden in de uiteindelijke besluitvorming door het bestuur meegenomen.
 • De adviezen van de RvA aan het bestuur kunnen expliciet worden bestempeld als zwaarwegend, maar is niet bindend. Indien het bestuur van zwaarwegende adviezen wenst af te wijken dient dat te worden gemotiveerd.
 • Elk lid van de Raad van Advies wordt geacht op de vergaderingen aanwezig te zijn.

 

 

Artikel 7: Schorsing en ontslag

 • Een lid van de Raad van Advies kan te allen tijde zelf ontslag nemen door bericht aan het bestuur.
 • Een lid dat verbonden is aan een gelieerde organisatie, bijvoorbeeld een sponsor of donateur, kan door de gelieerde organisatie in overleg met het bestuur en de overige leden worden teruggetrokken.
 • Een lid van de Raad van Advies kan worden ontslagen door het bestuur - al dan niet op voordracht of aangeven door de Raad van Advies – o.a. op grond van verwaarlozing van zijn/haar taak, structurele onenigheid van inzichten, onverenigbaarheid van belangen of indien zijn/haar maatschappelijke of persoonlijke integriteit in het geding is of dreigt te komen.
 • Voordat het besluit tot ontslag wordt genomen, heeft het bestuur overleg over de ontstane situatie met de overige leden van de RvA.
 • Het betrokken lid dient in de gelegenheid te worden gesteld in het genoemde overleg te worden gehoord.
 • Het bestuur kan de overige leden consulteren over het te nemen besluit tot ontslag.
 • Het besluit tot ontslag wordt met redenen omkleed direct aan het ontslagen lid schriftelijk bevestigd. Voorts kan het bestuur om redenen hiervoor genoemd een lid schorsen.
 • Een schorsing, die niet binnen drie maanden na kennisgeving van de schorsing aan het betrokken lid, wordt gevolgd door ontslag, eindigt door verloop van die termijn.

 

 

Artikel 8: Vergoedingen

 

Leden van de Raad van Advies kunnen geen aanspraak maken op vacatiegelden, als genoemd in het reglement vacatiegelden.

  

 

Artikel 9: Slotbepaling

 • In gevallen waarin de wet, de statuten en dit huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het bestuur. 
 • Het bestuur van de Stichting AtlasMassageGroep is te allen tijde bevoegd dit reglement te wijzigen.
 • Dit reglement treedt met onmiddellijke ingang, dus vanaf bovenstaande datum, in werking en is vastgesteld door het bestuur van de stichting AtlasMassageGroep.
 • Alle voorgaande versies van het reglement Raad van Advies komen door deze laatste versie te vervallen. 

Aangesloten bij de:

Activiteitenagenda 2019:

 • 28 oktober 2019: Informatieavond Atlasmassage Leslocatie Putten
 • 19 november 2019: Lezing Atlasmassage bij Pediroda Almelo
 • 23 en 24 november 2019: Paranormaal Alternatief Rijswijk
 • 15 december 2019: kerstbrunch (voor licentiehouders en familie)
 • 25 en 26 januari 2020: Paranormaal Alternatief Rijswijk
 • 13 en 14 maart 2020: Massage en complementair vakbeurs Hoevelaken

Steun ons en deel onze website:Uitsluiting:

De stichting Atlas Massage Groep heeft statutair enkel als doel om een landelijk netwerk van Atlasmasseurs te bevorderen en in stand te houden. De kwaliteit van de Atlasmassage wordt gewaarborgd door middel van een jaarlijkse kwaliteitstoetsing en certificering van haar licentiehouders.

Al onze licentiehouders zijn echter zelfstandige ondernemers en geheel verantwoordelijk voor hun eigen bedrijfsvoering en handelen. De stichting Atlas Massage Groep kan om die reden nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de werkwijze van haar licentiehouders en de daaruit voortvloeiende positieve of negatieve resultaten, in de ruimste zin van het woord. In het geval van klachten, van welke aard dan ook, dient u zich daarom uitsluitend te wenden tot degene die u heeft behandeld.