Reglement Vacatiegelden


Regeling Vacatiegelden van Stichting Atlas Massage Groep 

Vastgesteld door het bestuur van sAMG op 19-04-2019

versie 4.

 

 

Artikel 1. Begripsbepalingen 

 

1. Deze regeling verstaat onder:
 1. reiskosten: de reiskosten die zijn gemaakt voor het bijwonen van een vergadering, zitting of uit hoofde van de uitoefening van hun functie.
 2. verblijfskosten: de verblijfskosten die zijn gemaakt voor het bijwonen van een vergadering, zitting of uit hoofde van de uitoefening van hun functie.
 3. algemene kosten: de algemene kosten die zijn gemaakt uit hoofde van de uitoefening van hun functie.
 4. vrijwilligersvergoeding: een vergoeding voor hun inzet.

  

 

Artikel 2. Rechthebbenden vacatiegeld 

 

Vacatiegeld wordt toegekend aan:

 • het bestuur, alsmede hun plaatsvervangers, bedoeld in artikel 1.1, 1.2, 1.3 en 1.4.
 • de Raad van Advies, alsmede hun plaatsvervangers, bedoeld in artikel 1.1 en 1.3.
 • de overige commissies, alsmede hun plaatsvervangers, bedoeld in artikel 1.1 en 1.4.

Declaratie vacatiegelden

 • Tot bewijs van het bijwonen van een vergadering strekt: de notulen van de vergadering van de Raad van Advies dan wel een extract waaruit de presentie blijkt.
 • Indien van derden een vergoeding wordt ontvangen voor de in artikel 1 bedoelde kosten, wordt deze in mindering gebracht op de vergoeding waarop ingevolge deze regeling aanspraak bestaat. 

 

 

Artikel 3. Hoogte vergoedingen

 • De reiskosten bedraagt conform de tarieven van 2e klas reizen met het openbaar vervoer of maximaal € 0,19 per gereden kilometer, niet zijnde lopend of per fiets.
 • De vrijwilligersvergoeding bedraagt maximaal € 4,50 per uur, met een maximum van € 150,00 per maand. Het bestuur bepaald steeds wanneer en hoe de vrijwilligersvergoeding wordt toegekend.

  

 

Artikel 4. Betaling

 • Betaling van de vacatiegelden, bedoeld in artikel 1, vindt plaats telkens aan het einde van de maand waarop de vacatiegelden van toepassing zijn. 

  

 

Artikel 5. Inwerkingtreding en werkingsduur 

 • Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 september 2017 en werkt terug tot en met 25 augustus 2017.
 • Deze regeling werkt tot de eerstvolgende evaluatie van de inhoud en werking van het huishoudelijke reglement.

 

 

Artikel 6. Slotbepaling

 • In gevallen waarin de wet, de statuten en dit huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het bestuur. 
 • Het bestuur van de Stichting AtlasMassageGroep is te allen tijde bevoegd dit reglement te wijzigen.
 • Dit reglement treedt met onmiddellijke ingang, dus vanaf bovenstaande datum, in werking en is vastgesteld door het bestuur van de stichting AtlasMassageGroep.
 • Alle voorgaande versies van het reglement vacatiegelden komen door deze laatste versie te vervallen. 

Het doel van de stichting AtlasMassageGroep is het realiseren van een groot landelijk netwerk van gelicentieerde Atlas- en Atlas-Lumbaal Masseurs, om op die manier -zonder winstoogmerk- deze unieke techniek dichter bij de klant te kunnen aanbieden. Hierdoor wordt het mogelijk om de Atlas- en de Atlas-Lumbaalmassage binnen handbereik te brengen, doordat potentiële cliënten in het register kunnen zoeken naar een masseur bij hun in de buurt, maar ook als masseur bestaande klanten door te kunnen sturen naar een collega van de AtlasMassageGroep.

 


Aangesloten bij de:

Activiteitenagenda 2020:

 • 13 en 14 maart 2020: Massage en complementair vakbeurs Hoevelaken - stand 210
Stichting Atlas Massage Groep
Opgericht: 25 juni 2015

Steun ons en deel onze website:Uitsluiting:

De stichting Atlas Massage Groep heeft statutair enkel als doel om een landelijk netwerk van Atlasmasseurs te bevorderen en in stand te houden. De kwaliteit van de Atlasmassage wordt gewaarborgd door middel van een jaarlijkse kwaliteitstoetsing en certificering van haar licentiehouders.

Al onze licentiehouders zijn echter zelfstandige ondernemers en geheel verantwoordelijk voor hun eigen bedrijfsvoering en handelen. De stichting Atlas Massage Groep kan om die reden nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de werkwijze van haar licentiehouders en de daaruit voortvloeiende positieve of negatieve resultaten, in de ruimste zin van het woord. In het geval van klachten, van welke aard dan ook, dient u zich daarom uitsluitend te wenden tot degene die u heeft behandeld.