Beleidsplan

Stichting AtlasMassageGroep

Beleidsplan van Stichting Atlas Massage Groep

vastgesteld op 19-04-2019 door het bestuur

versie 05

1 Inleiding

De stichting draagt de naam: Stichting Atlas Massagegroep verkorte naam: Atlas Massage Groep en heeft zijn secretariaat aan de Zuiderzeestraatweg 64, 3849 AH te Hierden.

2 Kernprincipes van de stichting Statutaire doelstelling

De doelstelling van de stichting is opgenomen in artikel 2 van de statuten en luidt als volgt:

‘De stichting heeft ten doel: het (doen) realiseren en het in stand houden van een landelijk netwerk van zelfstandig werkende Atlasmasseurs, zodat zij optimaal bereikbaar zijn voor mensen met nek- en schouderklachten.’

Met haar doelstelling beoogt de instelling het algemeen belang te dienen.

Afwezigheid winstoogmerk:

De stichting heeft geen winstoogmerk, zoals blijkt uit artikel 2.3 van de statuten en uit de feitelijke werkzaamheden. De stichting streeft niet naar winst omwille van de winst zelf. Dit blijkt uit het feit dat de stichting de met de activiteiten behaalde opbrengsten ten goede komen aan haar doelstelling.

3 Beleid

3.1 De instelling verricht de volgende werkzaamheden:

Het (doen) realiseren en het in stand houden van een landelijk netwerk van zelfstandig werkende gelicentieerde Atlasmasseurs, zodat zij optimaal bereikbaar zijn voor mensen met nek- en schouderklachten door:

 • het vermelden van de bij haar gelicentieerde Atlasmasseurs op de website van de stichting;
 • het (doen) verstrekken van reclame- en herkenningsmaterialen, al of dan niet tegen inkoopsprijs, ten behoeve van de gelicentieerde Atlasmasseurs;
 • het (doen) organiseren van evenementen, activiteiten, cursussen, workshops en/of bijeenkomsten;
 • het (doen) verstrekken van informatie en/of advies door gebruikmaking van de verschillende beschikbare vormen van media;samen te werken met diverse organisaties en instellingen;
 • zowel nationaal als internationaal – al datgene te doen of te laten verrichten wat naar het oordeel van haar bestuur noodzakelijk nuttig en/of gewenst is;
 • draagt de stichting bij aan de realisatie van de doelstellingen vermeld in artikel 2 van de statuten.

3.2 Werving en beheer van gelden:

De stichting werft gelden ten behoeve van de doelstelling door middel van de volgende wervingsactiviteiten:

 • baten voortgekomen uit de door de stichting ontplooide activiteiten;
 • baten voortgekomen uit de verkopen via de webshop voor licentiehouders van reclamematerialen;
 • subsidies;
 • donaties en giften;
 • schenkingen, erfstellingen, legaten en lastbevoordelingen;
 • revenuen van het vermogen;
 • alle overige bijdragen en inkomsten.

Het beheer van de verkregen inkomsten vindt als volgt plaats:

 • het bestuur verplicht zich van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.
 • het bestuur verplicht zich jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting te maken en op papier vast te stellen.

3.3 Vermogen van de stichting:

De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van haar doelstelling.

3.4 Bestedingsbeleid:

De stichting besteedt de verkregen inkomsten conform de doelstelling aan de volgende projecten:

 • administratieve kosten
 • aanschaf van promotiemateriaal
 • het (doen) organiseren van evenementen, activiteiten, bijeenkomsten, herhalingslessen t.b.v. de kwaliteit en workshops
 • kosten m.b.t. het vergroten van het landelijk netwerk en deze in stand houden.
 • het deelnemen aan o.a. beurzen en evenementen om de stichting bij een groot publiek onder de aandacht te brengen.
 • uitgaven in het algemeen ten behoeve van haar doelstelling.

3.5 Beschikken over het vermogen van de stichting:

Op grond van artikel 3.4 van de statuten van de stichting en haar feitelijke werkzaamheid heeft geen enkele (rechts)persoon doorslaggevende zeggenschap binnen de stichting. Aldus kan geen enkele (rechts)persoon beschikken over het vermogen van de instelling als ware het eigen vermogen.

4 Overige

4.1 Beloningsbeleid:

Bestuursleden hebben recht op vergoeding van de door hen in uitoefening van hun functie gemaakte kosten en niet bovenmatige vacatiegelden, zoals is vastgesteld in het document ‘Regeling vacatiegelden’.

4.2 Beschrijving administratieve organisatie:

De administratie van de stichting wordt gevoerd door de penningmeester van het bestuur. De jaarrekening van de stichting wordt opgesteld door de penningmeester.

4.3 Publicatieplicht:

De instelling voldoet aan haar publicatieplicht door middel van website: www.stichtingatlasmassagegroep.nl

5 Tot slot

Bovenstaande tekst is herzien en afgesloten op 19-04-2019 en is gebaseerd op de thans geldende Nederlandse wetgeving

en de huidige stand van de jurisprudentie.

Het bestuur is te allen tijde bevoegd dit beleidsplan te wijzigen. Alle voorgaande versies van het beleidsplan komen door deze laatste versie te vervallen.

In gevallen waarin de wet, de statuten en dit beleidsplan niet voorziet, beslist het bestuur.