Vacatiegelden

Stichting AtlasMassageGroep

Regeling Vacatiegelden van Stichting Atlas Massage Groep 

Vastgesteld door het bestuur van sAMG op 19-04-2019

versie 4.

Artikel 1. Begripsbepalingen 

1. Deze regeling verstaat onder:
 1. reiskosten: de reiskosten die zijn gemaakt voor het bijwonen van een vergadering, zitting of uit hoofde van de uitoefening van hun functie.
 2. verblijfskosten: de verblijfskosten die zijn gemaakt voor het bijwonen van een vergadering, zitting of uit hoofde van de uitoefening van hun functie.
 3. algemene kosten: de algemene kosten die zijn gemaakt uit hoofde van de uitoefening van hun functie.
 4. vrijwilligersvergoeding: een vergoeding voor hun inzet.

Artikel 2. Rechthebbenden vacatiegeld

Vacatiegeld wordt toegekend aan:

 • het bestuur, alsmede hun plaatsvervangers, bedoeld in artikel 1.1, 1.2, 1.3 en 1.4.
 • de Raad van Advies, alsmede hun plaatsvervangers, bedoeld in artikel 1.1 en 1.3.
 • de overige commissies, alsmede hun plaatsvervangers, bedoeld in artikel 1.1 en 1.4.

Declaratie vacatiegelden

 • Tot bewijs van het bijwonen van een vergadering strekt: de notulen van de vergadering van de Raad van Advies dan wel een extract waaruit de presentie blijkt.
 • Indien van derden een vergoeding wordt ontvangen voor de in artikel 1 bedoelde kosten, wordt deze in mindering gebracht op de vergoeding waarop ingevolge deze regeling aanspraak bestaat.

Artikel 3. Hoogte vergoedingen

 • De reiskosten bedraagt conform de tarieven van 2e klas reizen met het openbaar vervoer of maximaal € 0,19 per gereden kilometer, niet zijnde lopend of per fiets.
 • De vrijwilligersvergoeding bedraagt maximaal € 4,50 per uur, met een maximum van € 150,00 per maand. Het bestuur bepaald steeds wanneer en hoe de vrijwilligersvergoeding wordt toegekend.

Artikel 4. Betaling

 • Betaling van de vacatiegelden, bedoeld in artikel 1, vindt plaats telkens aan het einde van de maand waarop de vacatiegelden van toepassing zijn. 

Artikel 5. Inwerkingtreding en werkingsduur 

 • Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 september 2017 en werkt terug tot en met 25 augustus 2017.
 • Deze regeling werkt tot de eerstvolgende evaluatie van de inhoud en werking van het huishoudelijke reglement.

Artikel 6. Slotbepaling

 • In gevallen waarin de wet, de statuten en dit huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
 • Het bestuur van de Stichting AtlasMassageGroep is te allen tijde bevoegd dit reglement te wijzigen.
 • Dit reglement treedt met onmiddellijke ingang, dus vanaf bovenstaande datum, in werking en is vastgesteld door het bestuur van de stichting AtlasMassageGroep.
 • Alle voorgaande versies van het reglement vacatiegelden komen door deze laatste versie te vervallen.

Correspondentieadres:

BackBalance-Nederland
Lange Haeg 92
3853 EJ Ermelo

Leslocatie:

Nijverheidsweg 10-F
3881 LA Putten
Tel.: 085-25 00 514