Verkort beleidsplan

Stichting AtlasMassageGroep

Verkort beleidsplan van Stichting Atlas Massage Groep

Vastgesteld door het bestuur op 19-04-2019 – versie 05

 

Beleidsplan en doelstelling

Het beleid van de stichting Atlas Massage Groep is gericht op verwezenlijken van haar doelstelling, met name door het (doen) realiseren en het in stand houden van een landelijk netwerk van zelfstandig werkende Atlasmasseurs, zodat zij optimaal bereikbaar zijn voor mensen met nek- en schouderklachten.

Bestedingsbeleid

De inkomsten worden o.a. besteed aan:

 • het vermelden van de bij haar aangesloten gelicentieerde Atlas- en/of Lumbaalmasseurs op de website van de stichting;
 • het (doen) verstrekken van reclame- en herkenningsmaterialen ten behoeve van de aangesloten gelicentieerde Atlas en/of Lumbaalmasseurs;
 • het (doen) organiseren van evenementen, activiteiten, cursussen, workshops en/of bijeenkomsten;
 • het (doen) verstrekken van informatie en/of advies door gebruikmaking van de verschillende beschikbare vormen van media;
 • het (doen) deelnemen aan beurzen en evenementen om de stichting bij een groot publiek onder de aandacht te brengen.
 • samen te werken met diverse organisaties en instellingen;
 • zowel nationaal als internationaal – al datgene te doen of te laten verrichten wat naar het oordeel van haar bestuur noodzakelijk, nuttig en/of gewenst is.

Afwezigheid winstoogmerk

De stichting Atlas Massage Groep heeft geen winstoogmerk. Het batig saldo na vereffening moet worden besteed conform de doelstelling.

Werving van gelden

De stichting werft (beperkt) gelden door:

 • baten voortgekomen uit de door de stichting ontplooide activiteiten;
 • subsidies;
 • donaties en giften;
 • schenkingen, erfstellingen, legaten en lastbevoordelingen;
 • opbrengsten uit de verkoop van reclamemateriaal via de webshop voor licentiehouders;
 • revenuen van het vermogen;
 • alle overige bijdragen en inkomsten.

Beloningsbeleid

Onkosten, gemaakt in het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie worden vergoed, mits niet bovenmatig.

Beschrijving administratieve organisatie

De administratie van de stichting Atlas Massage Groep wordt gevoerd door de penningmeester en de inkomsten en het vermogen worden eveneens beheerd door de penningmeester.

Indien het bestuurslid niet in staat is haar taak uit te voeren, zal een van de bestuursleden als waarnemend bestuurslid de taken overnemen, zolang dat nodig is.

Tot slot

In alle gevallen waarin dit verkorte beleidsplan niet voorziet, is het originele beleidsplan van toepassing.