Waarnemingsovereenkomst

Afschrift Waarnemingsovereenkomst stichting AtlasMassgeGroep

(enkelvoudige waarneming) en/of afwikkeling na overlijden / blijvende arbeidsongeschiktheid of tijdelijke uitval.

 

 

ONDERGETEKENDEN:

 1. Y. de Leeuw, waarnemend bestuurslid van de stichting AtlasMassageGroep, wonende te Graaf Florisweg 8, 2415 AB Nieuwerbrug a/d Rijn, verder te noemen “partij A”;

  en
 2. J.C. Boerhof, voorzitter, penningmeester en secretaris van de stichting AtlasMassageGroep, wonende te Ermelo, kantoorhoudende aan de Zuiderzeestraatweg 64, 3849 AH Hierden, verder te noemen “partij B”;

  hieronder gezamenlijk aan te duiden als “partijen”;

 

 

IN AANMERKING NEMENDE:

 • Dat het vanuit het oogpunt van continuïteit van de bestuurlijke werkzaamheden noodzakelijk is dat bestuurswerkzaamheden worden waargenomen gedurende ontstentenis of belet of langdurige arbeidsongeschiktheid en partijen gelet hierop de waarneming wensen te regelen en dat dit op grond van de voor het bestuurslid geldende regelgeving voor bestuurlijke verwante opdrachten ook verplicht is;
 • Dat partij A. zich bereid heeft verklaard de bestuurlijke werkzaamheden van partij B. gedurende zijn ontstentenis, belet of langdurige arbeidsongeschiktheid waar te nemen;
 • Dat partij A. zich bereid heeft verklaard de bestuurlijke werkzaamheden van partij B. voort te zetten of af te wikkelen na een eventueel overlijden van partij B dan wel bij blijvende arbeidsongeschiktheid;
 • Dat partijen zich realiseren te allen tijde gebonden te zijn aan de op hen van toepassing zijnde wet- en regelgeving;
 • Dat partijen hun onderlinge rechtsverhouding nader wensen te regelen.

 

 

KOMEN OVEREEN ALS VOLGT:

 

Artikel 1: Definities

 

In deze overeenkomst wordt verstaan onder:

 • Aan Bestuurlijk Verwante Opdracht: de opdracht zoals bedoeld in artikel 1 Verordening op de ledengroepen;
 • Afwikkeling: het afwikkelen van de beroepsuitoefening van de overleden dan wel blijvend Arbeidsongeschikte bestuurslid. De Afwikkeling betreft: de door de Waar Te Nemen Bestuurder uit te voeren Bestuurlijk Verwante Opdrachten en werkzaamheden;
 • Arbeidsongeschiktheid: het, naar het oordeel van de behandelend arts van de Waar Te Nemen Bestuurder, niet in staat zijn tot het verrichten van bestuurlijke werkzaamheden;
 • Bestuurlijke Opdracht: de opdracht zoals bedoeld in artikel 1 Verordening op de ledengroepen.
 • Dringende Redenen: redenen die dusdanig ernstig en dringend zijn dat zij tot gevolg hebben dat van de Waarnemer redelijkerwijs niet kan worden gevergd de Waarneming langer te laten voortduren of de Afwikkeling af te ronden;
 • Waar Te Nemen Bestuurder: de partij wiens bestuurlijke werkzaamheden door de Waarnemer, zo nodig, zullen worden uitgevoerd of Afgewikkeld;
 • Waarnemer: de partij die de bestuurlijke werkzaamheden van de Waar Te Nemen Bestuurder uitvoert of afwikkelt;
 • Waarneming: het uitvoeren van werkzaamheden door de Waarnemer tijdens de periode van ontstentenis, belet of langdurige Arbeidsongeschiktheid van de Waar Te Nemen Bestuurder. De waarneming betreft: de door de Waar Te nemen bestuurder uit te voeren bestuurlijk verwante opdrachten en werkzaamheden.

 

 

Artikel 2: Waarneming

 • Partij A treedt zo nodig op als Waarnemer voor partij B.
 • In beginsel moet de Waarnemer zelf de Waarneming verrichten. De Waarnemer is evenwel bevoegd bepaalde, tot de Waarneming behorende, werkzaamheden onder zijn toezicht en leiding door medewerkers van de Raad van Advies of partnerleden van de stichting te laten verrichten, dit overigens onverminderd de aansprakelijkheid van de Waarnemer.
 • In bijzondere omstandigheden, waarin van partij A. als Waarnemer in redelijkheid - zulks ter beoordeling van Partij B en/of de Raad van Advies- niet verlangd kan worden dat hij de waarneming voortzet, treedt een door Partij B, of als deze niet in staat is door overlijden of Arbeidsongeschiktheid o.d. door de Raad van Advies, aangewezen derde als vervanger van de Waarnemer op. Zodra de verhindering van de Waarnemer eindigt, neemt hij de Waarneming van de vervanger over.

 

 

Artikel 3: Aanvang van de Waarneming

 

De Waarneming neemt een aanvang: 

 • in geval van ontstentenis of belet (buiten het hierna onder b  bedoelde geval): vanaf het tijdstip, waarop door of namens de Waar Te Nemen Bestuurder aan de Waarnemer is meegedeeld, dat  de Waar Te Nemen Bestuurder gedurende een tijdvak van meer dan vier weken niet in staat is geweest zijn bestuurlijke werkzaamheden te verrichten;
 • in geval van Arbeidsongeschiktheid: vanaf het tijdstip waarop door of namens de   Waar Te Nemen Bestuurder aan de Waarnemer is medegedeeld, dat de Waar Te Nemen Bestuurder gedurende een tijdvak van meer dan 4 weken arbeidsongeschikt is geweest en dat naar het oordeel van de behandeld arts de Arbeidsongeschiktheid zal voortduren.

 

 

Artikel 4: Aanwijzingen door de Waar Te Nemen Bestuurder

 • De Waar Te Nemen Bestuurder kan binnen het kader van de Waarneming aan de Waarnemer aanwijzingen geven.
 • De Waarnemer zal tijdens de waarneming de Waar Te Nemen Bestuurder op de hoogte houden en hem desgevraagd alle inlichtingen over zijn Waarneming geven, voor zover dit, gelet op de omstandigheden, redelijk is.

 

 

Artikel 5: Einde van de Waarneming

 

Onverminderd het bepaalde in artikel 17 eindigt de Waarneming:

 • door het einde van de toestand van ontstentenis of belet van de Waargenomen Bestuurder;
 • door de herstelverklaring van de Waar Te Nemen Bestuurder, welke verklaring door of namens de Waar Te Nemen Bestuurder terstond na herstel aan de Waarnemer moet worden medegedeeld.
 • door het overlijden van de Waarnemer;
 • door schorsing of opzegging van de Waarnemer als partnerlid van de Stichting AtlasMassageGroep.
 • als de Waarnemer onder curatele is gesteld, in staat van faillissement verkeert of ten aanzien van hem de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is;
 • als de Waar Te Nemen Bestuurder onder curatele is gesteld, in staat van faillissement verkeert of ten aanzien van hem de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is.

 

 

Artikel 6: Overname van gegevens

 • Het is de Waarnemer verboden gegevens uit het ledenbestand van de stichting over te nemen zonder toestemming van de Waar Te Nemen Bestuurder of de toestemming van zijn wettelijke vertegenwoordiger.
 • Na beëindiging van waarneming is het als Waarnemer verboden uit naam van de Stichting te handelen of zich als zodanig te profileren zonder toestemming van de Waar Te Nemen Bestuurder of de toestemming van zijn wettelijke vertegenwoordiger.
 • Beide partijen staan er jegens elkaar voor in, dat zij het privacybeleid en geheimhoudingsplicht in acht nemen.

 

 

Artikel 7: Overlijden en blijvende arbeidsongeschiktheid van de Waar Te Nemen Bestuurder

 • In geval van overlijden van de Waar Te Nemen Bestuurder vangt de waarneming aan op het tijdstip waarop de Waarnemer kennis neemt van het overlijden van de Waar Te Nemen Bestuurder.
 • In geval van blijvende Arbeidsongeschiktheid van de Waar Te Nemen Bestuurder draagt Waarnemer zorg voor de voortgang van de stichting vanaf het moment dat hem, onder overlegging van een doktersverklaring, door de Waar Te Nemen Bestuurder: a.) wordt meegedeeld dat sprake is van blijvende Arbeidsongeschiktheid en b.) deze hem verzoekt voor voortzetting van de stichting zorg te dragen.
 • In geval van het kennis nemen van het overlijden van de Waar Te Nemen Bestuurder of vanaf het moment waarop een verzoek als bedoeld in lid 2 de Waarnemer bereikt, is de Waarnemer verplicht voorzieningen te treffen die ertoe leiden dat de bestuursfunctie van de Waar Te Nemen Bestuurder op een juiste manier wordt waargenomen en/of afgewikkeld.

 

 

Artikel 8: Verplichting van de Waarnemer bij Waarneming en/of Afwikkeling

 • De Waarnemer moet zijn werkzaamheden met inachtneming van de voor hem geldende wet- en regelgeving als een goed waarnemer verrichten en daarbij de zorg van een goed waarnemer in acht nemen.

 

 

Artikel 9: Bevoegdheid van de Waarnemer bij Waarneming en/of Afwikkeling

 • De Waarnemer is bevoegd tot het verrichten van alle feitelijke handelingen en rechtshandelingen, die voor een goede Waarneming of Afwikkeling vereist zijn.
 • De bevoegdheid van de Waarnemer strekt zich uit tot alle bevoegdheden van het bestuur, als beschreven in het huishoudelijk reglement van de stichting, mits met voorafgaande toestemming van de Waar Te Nemen Bestuurder, of in geval van het overlijden van de Waar Te Nemen Bestuurder: zijn wettelijke vertegenwoordiger. 

 

 

Artikel 10: Beloning van de Waarnemer bij Waarneming en Afwikkeling

 • De Waarnemer brengt voor zijn bestuurlijke werkzaamheden vacatiegelden in rekening die zijn vastgelegd in het reglement vacatiegelden van de stichting.
 • De Waarnemer brengt de door hem, in verband met de Waarneming of Afwikkeling, gemaakte kosten in rekening. Onder kosten wordt verstaan, het maken van kosten met betrekking tot de continuïteit of afwikkeling van de stichting. Hieronder wordt ook verstaan de kosten voor o.a. notariële akten en overige officiële handelingen.

 

 

Artikel 11: Aansprakelijkheid van de Waarnemer bij Waarneming en/of Afwikkeling

 • De Waarneming en/of Afwikkeling tast de eigen vaktechnische verantwoordelijkheid van de Waarnemer niet aan.
 • De Waarnemer is jegens de Waar Te Nemen Bestuurder aansprakelijk voor ernstige tekortkomingen bij de uitvoering van de Waarneming of Afwikkeling.

 

 

Artikel 12: Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

 • Beide partijen staan er jegens elkaar voor in, dat hun beroepsaansprakelijkheidsverzekering de aan de Waarneming of Afwikkeling verbonden aansprakelijkheid dekt.

 

 

Artikel 13: Rekening en verantwoording bij Waarneming en/of Afwikkeling

 • De Waarnemer legt aan de Waar Te Nemen Bestuurder, dan wel aan zijn wettelijke vertegenwoordiger in geval van Afwikkeling, verantwoording af omtrent de wijze waarop hij zich van de Waarneming c.q. Afwikkeling heeft gekweten, voor zover dit, gelet op de omstandigheden, redelijk is.
 • Heeft de Waarnemer bij de uitvoering van de waarneming c.q. afwikkeling ten laste van de Waar Te Nemen Bestuurder gelden uitgegeven of te diens behoeve gelden ontvangen, dan stelt hij daaromtrent een afrekening op.

 

 

Artikel 14: Verhaalsrecht van de Waarnemer bij Waarneming en Afwikkeling

 • De Waarnemer kan zich ten aanzien van een, krachtens rechterlijke of arbitraire uitspraak c.q. door een adviseur gegeven bindend advies onherroepelijk vaststaande en niet door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de Waarnemer of de Waar Te Nemen Bestuurder vergoede, aanspraken van derden verhalen op de stichting, indien de bedoelde aanspraken het gevolg zijn van gebreken in de organisatie van de stichting, dan wel van niet aan Waarnemer toe te rekenen fouten van partnerleden van de stichting.

 

 

Artikel 15: Vertrouwelijkheid

 • De Waarnemer is verplicht vertrouwelijke informatie, die hij in het kader van zijn beroepsmatig en zakelijk optreden bij de Waarneming of Afwikkeling heeft verkregen, geheim te houden.

 

 

Artikel 16: Geschillen

 • Alle geschillen in verband met deze overeenkomst of met een in samenhang daarmee gesloten overeenkomst, zullen worden beslecht door de Raad van Advies. Een geschil is aanwezig als een van de partijen verklaart dat dit het geval is.

 

 

Artikel 17: Duur van deze overeenkomst

 • Deze overeenkomst is gesloten voor onbepaalde tijd, ingaande op 18-09-2017.
 • Beide partijen hebben het recht deze overeenkomst te allen tijde door middel van opzegging bij aangetekend schrijven te doen eindigen, mits een opzegtermijn van 3 maanden in acht wordt genomen.
 • Indien de overeenkomst niet is opgezegd ten tijde van de aanvang van de Waarneming (artikel 3) dan kan de Waarnemer - behoudens Dringende Redenen - de overeenkomst slechts opzeggen nadat hij de bestuurlijke werkzaamheden van de Waar Te Nemen Bestuurder gedurende ten minste zes  maanden heeft Waargenomen.
 • Indien de overeenkomst niet is opgezegd ten tijde van de aanvang van de Waarneming of Afwikkeling (artikel 7 lid 1) dan kan de Waarnemer de overeenkomst slechts opzeggen op grond van Dringende Redenen.
 • In gevallen waarin deze overeenkomst niet voorziet, is het Nederlandse recht van toepassing.

 

 

Aldus overeengekomen en getekend door beide partijen op 18-09-2017


Aangesloten bij de:

Activiteitenagenda 2019:

 • 29 juni 2019: Informatiemiddag voor beroepsbeoefenaars in opleidingscentrum BackBalance-Nederland
 • 21 en 22 september 2019: Paranormaal Alternatief Rijswijk
 • 20 november 2019: BvS  Informatiedag Atlasmassage.
 • 23 en 24 november 2019: Paranormaal Alternatief Rijswijk
 • medio december 2019: kerstbrunch (voor licentiehouders en familie)
 • 2020: Massage en complementair vakbeurs Hoevelaken

Steun ons en deel onze website: